Andre typer samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige

Noen utkantkommuner på begge sider av grensen har funnet ut at det er praktisk å samarbeide med nabolandet for å gi innbyggerne bedre service og flere tilbud. Samarbeidsprosjektene er mange og varierte. Interreg IVA hjelper kommuner i Midt-Skandinavia som vil samarbeide på denne måten. Blant annet samarbeider de norske utkantkommunene Lierne og Røyrvik med Strömsund og Krokom i Sverige. Det samarbeides om utmarksbeite, innovasjon, forskning og utvikling, førskolelærerutdanning, bevaring av fornminner, og andre områder.Vaajma er et samarbeidsprosjekt mellom skolene i de fire kommunene. Skoleelevene får møtes på tvers av grensen, og har blant annet felles aktivitetsdager. Det er også mange innbyggere på begge siden av grensen som pendler til nabolandet for å jobbe. Ettersom flere utkantkommuner er tynt befolket, og det kan være langt til større byer på egen side av grensen, kan det ofte være mer praktisk å samarbeide med kommuner på motsatt side av grensen. På den måten får folket som bor i grenselandet også et sterkere samhold, og de kan tilby innbyggerne et bedre liv, gjennom å samarbeide om viktige prosjekter.Norge og Sverige samarbeider også om bevaring av rødlistede arter. Både dyr, fugler og planter lever på tvers av landegrenser, og dersom en art er truet, hjelper det ikke at den bare blir bevart i ett land. For at arten skal klare seg, må man bevare artens leveområde på begge sider av grensen. De norske og svenske miljøministrene har undertegnet en felles avtale om å bevare slike arter. Også innenfor forsvar har Norge og Sverige lange tradisjoner for samarbeid, selv om Sverige står utenfor NATO, mens Norge er NATO-medlem. Til tross for dette, har de to landene mange felles interesser. Arktisk samarbeid og bevaring av truede arter og naturen i nordområdene er også viktig for de to landene.